Obvestilo o predložitvi delitvenega načrta sodnemu registru

NOVICE | 26. 4. 2017

Družba Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana(v nadaljevanju: Geoplin), mat. št. 5025869000, dav. št. SI51503581, vpisana v sodni register pod vložno številko 10166700, kot prenosna družba, v skladu s prvim odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi z določbami 586. člena ZGD-1 objavlja

 

obvestilo

 

da je dne 24. 4. 2017 v zvezi z nameravano delitvijo registrskemu sodišču – Okrožnemu sodišču v Ljubljanipredložila Delitveni načrt družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za oddelitev z ustanovitvijo nove družbe z dne 21. 4.2 017, ki ga je prej pregledal Nadzorni svet družbe Geoplin in o tem dne 24. 4. 2017 izdelal poročilo o delitvi.

S to objavo se družbenike družbe Geoplin obvešča, da lahko vsak delavnik (od ponedeljka do petka) med 8.30 in 13.00 v tajništvu uprave prenosne družbe- družbe Geoplin, na poslovnem naslovu Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana , v času od objave tega obvestila do dneva zasedanja skupščine družbe Geoplin, ki bo 25. 5. 2017 in ki bo odločala o oddelitviz ustanovitvijo nove družbe, pregledajo Delitveni načrtdružbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za oddelitev z ustanovitvijo nove družbe z dne 21. 4. 2017 z vsemi prilogami (predlog družbene pogodbe nove družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o., zaključno poročilo prenosne družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, otvoritvena bilanca prenosne družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, otvoritvena bilanca nove družbe Plinhold, upravljanje plinske infrastrukture, d.o.o.), sklep sodišča o imenovanju revizorjev, letna poročila družbe Geoplin za zadnja tri poslovna leta, poročilo uprave o delitvi ter poročilo nadzornega sveta o delitvi.

Družbenike družbe Geoplin, kot prenosne družbe,se tudi obvešča, da jim mora prenosna družba v skladu s 4. odst. 586. čl. ZGD-1 na njihovo zahtevo, najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis v prejšnjem odstavku navedenih listin.

Vse navedene listine bodo predložene tudi na sami skupščini prenosne družbe, na kateri bo uprava prenosne družbe ustno razložila vsebino delitvenega načrta ter družbenike obvestila o vseh morebitnih pomembnih spremembahpremoženja prenosne družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.

Vse upnike in svet delavcev prenosne družbe – družbe Geoplin se obvešča, da je prenosna družba- družba Geoplin v skladu z določbo 3. odst. 629. čl. ZGD-1 dolžna na njihovo zahtevo, najpozneje naslednji delovni dan, brezplačno posredovati prepis delitvenega načrta.

Ljubljana, 24. 4. 2017

 

Obvestilo o predložitvi delitvenega načrta sodnemu registru 

Logogeoplin Pantone 287u 800x370