Prodajna cena

Cena zemeljskega plina je odvisna od velikosti porabe, profila odjema posameznega odjemalca in od tipa sklenjene pogodbe, ki opredeljuje model oblikovanja cene. Odjemalci, ki zemeljski plin enakomerno uporabljajo skozi vse leto, praviloma dosegajo nižji skupni strošek zemeljskega plina od sezonskih odjemalcev, ki zemeljski plin uporabljajo pretežno za ogrevanje, zaradi manjšega sezonskega vpliva cen ter boljše izkoriščenosti prenosnih zmogljivosti.

 

V primeru variabilne cene zemeljskega plina, se ta določa neposredno na podlagi vrednosti kratkoročnih borznih produktov, kot jih objavljajo evropske plinske borze. Za ta model oblikovanja cene so značilni večja količinska prilagodljivost dobave ter večja cenovna nihanja zaradi dnevnih sprememb na trgu, na katere dodatno vplivajo sezonski dejavniki. Tveganja nihanj cen je mogoče odpraviti s pravočasnim dogovorom o določitvi fiksne cene v pogodbi, ki temelji na terminskih indikacijah plinskih indeksov in tako se cena plina za dogovorjeno količino ne spreminja. Za Slovenijo je zaradi bližine borze najpomembnejši indeks, ki ga objavlja avstrijska borza CEGH. 

 

S kombinacijo različnih načinov določanja cene zemeljskega plina nastanejo t. i. hibridni produkti, ki se z ustreznim usklajevanjem razmerij vrednosti kratkoročnih in dolgoročnih borznih indeksov prilagajajo potrebam posameznih odjemalcev ob upoštevanju značilnosti dinamike njihovega odjema ter odnosa do tveganj, povezanih s spremenljivostjo borznih cen.