Izvajamo optimizacijo energetskih sistemov v industriji (tehnoloških linij in podpornih procesov) in tako dolgoročno sodelovanje z odjemalci, ki temelji na dobavi zemeljskega plina, širimo tudi na področje investicijskega vlaganja v energetske sisteme odjemalcev.

Optimizacija tehnoloških procesov

slika vsebina

V energetsko intenzivnih panogah lahko v strukturi stroškov predstavlja strošek za energente visok delež. Poleg skrbi za energetsko učinkovitost pa se naši naročniki v konkurenčnem boju soočajo tudi z izzivi optimizacije stroškov tehnoloških procesov. Zato stremimo k temu, da pri zasnovi rešitev za naše naročnike poleg dviga energetske učinkovitosti postavimo v ospredje optimizacijo tehnološkega procesa in izvedemo rešitev, ki upošteva oba vidika.

Izkoriščanje odpadne toplote iz proizvodnih tehnoloških procesov

slika vsebina

Pri številnih naših naročnikih iz industrije, katerih glavna dejavnost je proizvodnja izdelkov ali polizdelkov, prepoznavamo potencial za izkoriščanje odpadne toplote proizvodnega procesa. Ustvarjeni prihranki energije, kot posledica izvedbe ukrepa, našim naročnikom omogočajo prihranek pri obratovalnih stroških v primerjavi s predhodnim stanjem. Na podlagi našega strokovnega znanja v sodelovanju z naročniki pripravimo predlog tehnološke rešitve in izvedemo ukrep. Naši naročniki nimajo stroškov, povezanih z razvojem rešitve in izvedbo ukrepa, niti stroškov vzdrževanja v garancijski dobi. Vse te stroške prevzame Geoplin.

Profesionalna industrijska razsvetljava

slika vsebina

Ustrezna osvetljenost delovnih mest je eden najpomembnejših pogojev za učinkovito in varno proizvodnjo.
Geoplin pri razvoju rešitev na področju industrijske razsvetljave sodeluje s preverjenimi tehnološkimi partnerji, kar omogoča pripravo tehnične rešitve, temelječe na zahtevah naročnika ter skladne s standardi in predpisi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Na podlagi že izvedenih referenčnih projektov se pozitivni učinki rekonstrukcije razsvetljave pri naročnikih iz industrije poleg znižanja stroškov kažejo predvsem v višji produktivnosti in zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu ter manjšem številu poškodb pri delu.

Soproizvodnja toplotne in električne energije z visokim izkoristkom

slika vsebina

Industrijska podjetja, ki zemeljski plin uporabljajo za pripravo procesne toplote in pare ter toplote za pripravo tople sanitarne vode, lahko z umestitvijo kogeneracijske enote SPTE (soproizvodnja toplotne in električne energije) bistveno izboljšajo izkoristek celotnega energetskega sistema.

Poleg znižanja stroškov za energente predstavlja namestitev enote SPTE tudi redundanten vir ogrevanja ali proizvodnje pare oziroma lokalni proizvodni vir električne energije z visokim izkoristkom.
Geoplin pri razvoju rešitev na področju industrijske razsvetljave sodeluje s preverjenimi tehnološkimi partnerji, kar omogoča pripravo tehnične rešitve, temelječe na zahtevah naročnika ter skladne s standardi in predpisi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Na podlagi že izvedenih referenčnih projektov se pozitivni učinki rekonstrukcije razsvetljave pri naročnikih iz industrije poleg znižanja stroškov kažejo predvsem v višji produktivnosti in zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu ter manjšem številu poškodb pri delu.

Hladilni sistemi za tehnološko hlajenje

slika vsebina

Hlajenje je v mnogih industrijskih panogah ključen element za uspešno proizvodnjo.
Z zamenjavo obstoječih tehnologij z naprednejšimi je mogoče ustvariti znatne prihranke energije ob hkratnem povečanju zanesljivosti delovanja sistema in znižanju škodljivih vplivov na okolje.
Z ustrezno kombinacijo tehnologije, hladilnega medija in akumulacije hladilne energije ter ob upoštevanju visokega števila obratovalnih ur je pri rekonstrukcijah sistemov hlajenja mogoče doseči eno najkrajših vračilnih dob v primerjavi z drugimi ukrepi učinkovite rabe energije.

Kaj ponuja Geoplin

slika vsebina

Strokovna ekipa

Pri razvoju projektne rešitve bo z vami sodelovala strokovna ekipa z referencami. V kompleksne projekte za razvoj rešitev poleg vaših strokovnih služb vključujemo tudi zunanje tehnološke partnerje in vam na ta način zagotovimo optimalno rešitev problema. 

Koristi za naročnika

Poudarek dajemo natančni pripravi projekta, kar zajema poglobljeno tehnično-ekonomsko analizo obstoječega stanja in definiranje vaših zahtev; to omogoča razvoj optimalne rešitve, ki temelji na izpolnjevanju vaših zahtev in ciljev, navedenih v projektni nalogi.  

Predstavitev energetske rešitve

Predlog rešitve predstavimo v energetsko-ekonomski analizi in na ta način pripomoremo k hitrejši obravnavi projekta v procesu odločanja. Za dokazovanje učinkov predlagane rešitve pogosto uporabljamo primerjalne analize, saj menimo, da je prikaz dejanskih učinkov že izvedenih primerljivih projektov naša najboljša referenca.  

Izvedba projekta na ključ

Poskrbimo da je rešitev, katere obseg je natančno določen v projektni nalogi, izvedena strokovno in da vključuje visoko kakovostne proizvode. Skrb za izvedbo investicije je naša naloga – od idejne zasnove do uporabnega dovoljenja. Tudi za vzdrževanje naprav in sistemov v celotni pogodbeni dobi poskrbimo mi. 

Garancija na izvedena dela in opremo

Model pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energenti vključuje prenos celotnih operativnih tveganj na Geoplin, vključno z garancijo na opremo in dobro izvedena dela. 

Brez stroškov vzdrževanja

V času pogodbenega razmerja naročnik nima stroškov vzdrževanja, saj je vzdrževanje del celovite storitve. 

Analiza energetskih rešitev in svetovanje

Po izvedbi ukrepov vam s pomočjo sistema za spremljanje delovanja sistemov periodično pošiljamo povzetke o učinkih ukrepov in vam svetujemo glede možnih dodatnih prepoznanih priložnosti za optimizacijo stroškov. 

Nižja raba energije in finančni prihranek

Investicijo odplačujete iz ustvarjenih prihrankov energenta, začetno investicijo in stroške obratovanja pa pokrijemo mi. 

Odkupujemo energetske prihranke

V primeru, da ste ukrep učinkovite rabe energije izvedli v lastni režiji in z lastnimi sredstvi, smo skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih pripravljeni realizirane prihranke tudi odkupiti. 

Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje

Napredne energetske rešitve pomenijo tudi znižanje negativnih vplivov na okolje. 

IAK, Industrija apna Kresnice

slika vsebina

Pri našem naročniku, katerega ključna dejavnost je proizvodnja žganega apna, smo skupaj s tehnološkim partnerjem razvili rešitev za povečanje zgorevalne cone v peči za žganje apna. Z ukrepom smo povečali zmogljivost proizvodnje ob nižji specifični porabi energenta na proizvedeno enoto proizvoda. Izdelava enote proizvoda je tako hitrejša in stroškovno učinkovitejša ob hkratnem znižanju negativnih vplivov na okolje. 

Štore Steel

slika vsebina

Z naročnikom iz jeklarske industrije Štore Steel smo v sodelovanju z zunanjim tehnološkim partnerjem razvili rešitev za tehnološki proces žarjenja jeklenih palic. Na podlagi razvite rešitve je naročnik s sodobno tehnologijo uspel znižati porabo zemeljskega plina in izboljšati počutje zaposlenih na delovnih mestih. Tehnološka rešitev vključuje rekuperacijo toplote iz izpušnih plinov peči in večjo toplotno zaščito. Z novim sistemom regulacije procesa je tako proizvodni proces zdaj hitrejši, stroškovno učinkovitejši in prijaznejši do zaposlenih in do okolja, saj znižanje porabe energentov predstavlja znižanje izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov v okolje.

IAK, Industrija Apna Kresnice

slika vsebina

Z namestitvijo rekuperatorja za vračanje toplote izpušnih plinov nazaj v tehnološki proces je našemu naročniku IAK, Industrija apna Kresnice uspelo dvigniti izkoristek procesaza več kot 20 % in ustvariti energetski prihranek. Neposredni učinek se odraža v prihranku na stroških energenta in v zmanjšanem vplivu vremenskih razmer na kakovost proizvodnje. Toplotna moč rekuperatorja znaša 4,5 MW.

SIJ Ravne Systems

slika vsebina

Rešitev, izvedena skladno s standardom ISO EN 12.464-1, je kljub zahtevnim ambientnim pogojem v prostorih naročnika SIJ Ravne Systems d. o. o. prinesla uporabniku 60-odstotno znižanje porabe električne energije in izpustov CO2 glede na predhodno stanje.

Donit Tesnit

slika vsebina

V začetku leta 2019 je družba Geoplin uspešno izvedla nov projekt učinkovite rabe energije na področju zamenjave razsvetljave v industrijskih kompleksih.

SIJ Metal Ravne

slika vsebina

Pri naročniku SIJ Metal Ravne je projekt vključeval načrtovanje, izvedbo in financiranje rekonstrukcije obstoječe industrijske razsvetljave v proizvodni hali. Projekt je bil izveden po principu pogodbeništva, kar pomeni, da Geoplin kot pogodbeni partner po izvedbi in financiranju investicije naročniku poleg energetskih prihrankov zagotavlja tudi dogovorjeno osvetljenost delovnih mest. V skupni pogodbeni dobi 60 mesecev bo naročnik s pomočjo Geoplina prihranil 825 MWh električne energije letno in znižal ogljični odtis za 454 ton CO2 letno.

Zdravilišče Radenci in Mercator

slika vsebina

V letu 2014 smo v družbi Geoplin investirali sredstva v postavitev naprav SPTE v dvanajstih Mercatorjevih trgovskih centrih po Sloveniji. Enote SPTE so različnih nazivnih moči, odvisno od potreb posameznega centra, in sicer med 22 in 50 kW električne moči.

Leto zatem smo postavili napravo SPTE z električno močjo 889 kW v Zdravilišču Radenci. Na tej lokaciji je zaradi dejavnosti kupca potrebno celoletno delovanje naprave SPTE.