Predstavitev družbe

Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju energetike v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. To želi tudi ostati in se nadalje razvijati Geoplin trguje, zastopa in posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji in v sosednjih državah. Zanesljivost oskrbe Geoplin zagotavlja iz razpršenih nabavnih virov in nudenjem dodatnih storitev. Pri tem posebno pozornost namenja skrbnemu ravnanju z okoljem in družbeno odgovornemu ravnanju. Z razvojem kadrov in vključevanjem v domače in tuje strokovne organizacije Geoplin skrbi za visoko raven svojega delovanja.

Naše poslanstvo je zagotavljanje konkurenčne, zanesljive in fleksibilne dobave zemeljskega plina odjemalcem ob ohranjanju vzdržne stopnje donosnosti poslovanja.

S poslovanjem družba Geoplin ustvarja:

  • koristi za odjemalce z zagotavljanjem konkurenčne, zanesljive, fleksibilne in dolgoročne oskrbe gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom,
  • koristi za lastnike z zagotavljanjem dolgoročnega obstoja družbe in dolgoročno vzdržne donosnosti poslovanja,
  • koristi za zaposlene z zagotavljanjem primernega delovnega okolja in možnostjo strokovnega razvoja,
  • koristi za širše okolje z zagotavljanjem okoljevarstveno sprejemljive oskrbe ter odgovornim odnosom do naravnega in družbenega okolja.

Osebna izkaznica


Naziv družbe:
Geoplin d. o. o. Ljubljana, družba za trgovanje z zemeljskim plinom

Skrajšan naziv:
Geoplin d. o. o. Ljubljana

Naslov:
Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706
1001 Ljubljana

Registracija:
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št. 061/10166700

Šifra dejavnosti:
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

Osnovni kapital:
29.583.473,10 EUR

Matična številka:
5025869000

ID št. za DDV:
SI51503581

Bančni račun:
Št. računa: 02923-0016962530
IBAN: SI56029230016962530
SWIFT: LJBASI2X
Banka: Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana


Telefon:

01 582 08 00


Telefaks:
01 582 08 03

E-pošta:
info@geoplin.si

Uprava družbe:
Tel.: 01 582 08 55
Vanja Lombar, glavna direktorica

Prokurist:
Tel.: 01 582 08 55
Aleš Zupančič

Področje trženja:
Tel.: 01 582 08 01
mag. Zlatko Paska, direktor trženja

Področje nabave, trgovanja in logistike:
Tel.: 01 582 08 01
mag. Gregor Lukman, direktor za nabavo, trgovanje in trženje v tujini

Področje financ:
Tel.: 01 582 08 01
dr. Vesna Štager, direktorica za finance

Organizacijska struktura in lastništvo

slika vsebina

Vanja Lombar, glavna direktorica


Družba ima enočlansko upravo. Glavna direktorica je Vanja Lombar.

Vanja Lombar (rojena leta 1974) je univerzitetna diplomirana ekonomistka in visoko usposobljena vodilna delavka z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v različnih panogah. Svojo karierno pot na vodstvenih položajih je začela leta 1998 kot vodja trženja za Bosch Thermotechnik, med letoma 2001 in 2004 je bila pri takratnem Si.mobilu, danes družbi A1, zadolžena za organizacijo in vodenje prodaje za ključne stranke v Sloveniji. Na Zavarovalnici Maribor, danes Zavarovalnici Sava, je nato pet let skrbela za organiziranje in upravljanje štirih različnih prodajnih kanalov za zavarovalniške storitve. Pred prihodom v družbo Geoplin je bila enajst let zaposlena v družbi OMV Slovenija, kjer je opravljala različne funkcije, povezane z vodenjem prodaje, zadnjih, nekaj manj kot sedem let pa je bila generalna direktorica družbe.

Je članica različnih združenj in strokovnih organizacij v Sloveniji. Prav tako je članica upravnega odbora Eurogas s sedežem v Bruslju. Nadzorni svet družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana jo je z začetkom leta 2022 imenoval na mesto glavne direktorice družbe za petletno mandatno obdobje.

Skupščina družbenikov
Skupno pet družbenikov na dan 31. 1. 2022. Lastniška struktura osnovnega kapitala na dan 31. 1. 2022 je prikazana v grafu.

Izjava o upravljanju za poslovno leto 2021

slika vsebina
Prenesi datoteko

Nadzorni svet in uprava sta skladno s priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države dne 19. 4. 2022 sprejela Izjavo o upravljanju družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana za poslovno leto 2021.