Predstavitev družbe

Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju energetike v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. To želi tudi ostati in se nadalje razvijati Geoplin trguje, zastopa in posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji in v sosednjih državah. Zanesljivost oskrbe Geoplin zagotavlja iz razpršenih nabavnih virov in nudenjem dodatnih storitev. Pri tem posebno pozornost namenja skrbnemu ravnanju z okoljem in družbeno odgovornemu ravnanju. Z razvojem kadrov in vključevanjem v domače in tuje strokovne organizacije Geoplin skrbi za visoko raven svojega delovanja.

Naše poslanstvo je zagotavljanje konkurenčne, zanesljive in fleksibilne dobave zemeljskega plina odjemalcem ob ohranjanju vzdržne stopnje donosnosti poslovanja.

S poslovanjem družba Geoplin ustvarja:

  • koristi za odjemalce z zagotavljanjem konkurenčne, zanesljive, fleksibilne in dolgoročne oskrbe gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom,
  • koristi za lastnike z zagotavljanjem dolgoročnega obstoja družbe in dolgoročno vzdržne donosnosti poslovanja,
  • koristi za zaposlene z zagotavljanjem primernega delovnega okolja in možnostjo strokovnega razvoja,
  • koristi za širše okolje z zagotavljanjem okoljevarstveno sprejemljive oskrbe ter odgovornim odnosom do naravnega in družbenega okolja.

Osebna izkaznica


Naziv družbe:
Geoplin d. o. o. Ljubljana, družba za trgovanje z zemeljskim plinom

Skrajšan naziv:
Geoplin d. o. o. Ljubljana

Naslov:
Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706
1001 Ljubljana

Registracija:
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št. 061/10166700

Šifra dejavnosti:
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

Osnovni kapital:
29.583.473,10 EUR

Matična številka:
5025869000

ID št. za DDV:
SI51503581

Bančni račun:
Št. računa: 02923-0016962530
IBAN: SI56029230016962530
SWIFT: LJBASI2X
Banka: Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana


Telefon:

01 582 08 00


Telefaks:
01 582 08 03

E-pošta:
info@geoplin.si

Uprava družbe:
Tel.: 01 582 08 55

Vanja Lombar, glavna direktorica
mag. Jože Bajuk, direktor

Področje trženja:
Tel.: 01 582 08 01
mag. Zlatko Paska, direktor trženja

Področje nabave, trgovanja in logistike:
Tel.: 01 582 08 01
mag. Gregor Lukman, direktor za nabavo, trgovanje in trženje v tujini

Področje financ:
Tel.: 01 582 08 01
dr. Vesna Štager, direktorica za finance

Organizacijska struktura in lastništvo

slika vsebina

Vanja Lombar, glavna direktorica


Družba ima dvočlansko upravo. Glavna direktorica je Vanja Lombar, direktor pa mag. Jože Bajuk.

Vanja Lombar (rojena leta 1974) je univerzitetna diplomirana ekonomistka in visoko usposobljena vodilna delavka z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v različnih panogah. Svojo karierno pot na vodstvenih položajih je začela leta 1998 kot vodja trženja za Bosch Thermotechnik, med letoma 2001 in 2004 je bila pri takratnem Si.mobilu, danes družbi A1, zadolžena za organizacijo in vodenje prodaje za ključne stranke v Sloveniji. Na Zavarovalnici Maribor, danes Zavarovalnici Sava, je nato pet let skrbela za organiziranje in upravljanje štirih različnih prodajnih kanalov za zavarovalniške storitve. Pred prihodom v družbo Geoplin je bila enajst let zaposlena v družbi OMV Slovenija, kjer je opravljala različne funkcije, povezane z vodenjem prodaje, zadnjih, nekaj manj kot sedem let pa je bila generalna direktorica družbe.

Je članica različnih združenj in strokovnih organizacij v Sloveniji. Nadzorni svet družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana jo je imenoval na mesto glavne direktorice za petletno mandatno obdobje z začetkom 3. januarja 2022.

slika vsebina

mag. Jože Bajuk, direktor

Jože Bajuk (rojen leta 1974) je magister sociologije. Po univerzitetni diplomi iz prava se je leta 1998 zaposlil v podjetju Socius d.d. kot vodja projektov. Leta 2004 je magistriral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2007 je postal regionalni direktor v skupini Sportina. Med leti 2008 in 2010 je bil vodja pravne službe v družbi Poteza skupina d.d. Med leti 2010 in 2012 je bil vodja pravne službe v družbi PDP d.d. Od julija 2012 do marca 2020 je bil zaposlen v podjetju Interenergo d.o.o. kot prokurist družbe, direktor investicij, proizvodnje in vzdrževanja ter regionalni direktor. Leta 2020 je bil v Petrolu imenovan za člana uprave, odgovornega za področja Energetski in okoljski sistemi, Upravljanje energentov in energije ter sektor Inovativni poslovni modeli.

Od leta 2005 dalje je redni predavatelj Združenja članov sveta delavcev. Njegova bibliografija obsega 17 člankov in knjig, ki jih je objavil med leti 1997 in 2009. V obdobju med leti 2003 in 2015 je deloval kot član ali predsednik v različnih nadzornih svetih.

0,7% Drugi (4 družbeniki)
25% Republika
Slovenija
74,3% Petrol d.d. Ljubljana

Nadzorni svet 
Sestavljata ga dva člana; predstavnik družbenikov in predstavnik zaposlenih.

Člana nadzornega sveta sta predsednica mag. Nada Drobne Popović kot predstavnica družbenikov in Samo Lahovnik kot predstavnik zaposlenih.

Skupščina družbenikov
Skupno šest družbenikov na dan 18. 7. 2019.

Lastniška struktura
Struktura osnovnega kapitala na dan 18. 7. 2019.

Izjava o upravljanju za poslovno leto 2020

slika vsebina
Prenesi datoteko

Nadzorni svet in uprava sta skladno s priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države dne 25. 3. 2021 sprejela Izjavo o upravljanju družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana za poslovno leto 2020.