Predstavitev družbe

Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju energetike v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. To želi tudi ostati in se nadalje razvijati Geoplin trguje, zastopa in posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji in v sosednjih državah. Zanesljivost oskrbe Geoplin zagotavlja iz razpršenih nabavnih virov in nudenjem dodatnih storitev. Pri tem posebno pozornost namenja skrbnemu ravnanju z okoljem in družbeno odgovornemu ravnanju. Z razvojem kadrov in vključevanjem v domače in tuje strokovne organizacije Geoplin skrbi za visoko raven svojega delovanja.

Naše poslanstvo je zagotavljanje konkurenčne, zanesljive in fleksibilne dobave zemeljskega plina odjemalcem ob ohranjanju vzdržne stopnje donosnosti poslovanja.

S poslovanjem družba Geoplin ustvarja:

  • koristi za odjemalce z zagotavljanjem konkurenčne, zanesljive, fleksibilne in dolgoročne oskrbe gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom,
  • koristi za lastnike z zagotavljanjem dolgoročnega obstoja družbe in dolgoročno vzdržne donosnosti poslovanja,
  • koristi za zaposlene z zagotavljanjem primernega delovnega okolja in možnostjo strokovnega razvoja,
  • koristi za širše okolje z zagotavljanjem okoljevarstveno sprejemljive oskrbe ter odgovornim odnosom do naravnega in družbenega okolja.

Osebna izkaznica

Naziv družbe:
Geoplin d. o. o. Ljubljana, družba za trgovanje z zemeljskim plinom

Skrajšan naziv:
Geoplin d. o. o. Ljubljana

Naslov:
Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706
1001 Ljubljana

Registracija:
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št. 061/10166700

Šifra dejavnosti:
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

Osnovni kapital:
29.583.473,10 EUR

Matična številka:
5025869000

ID št. za DDV:
SI51503581

Koda LEI:
635400VFC3VWLHSN6P88

Bančni račun:
IBAN: SI56 2900 0000 1862 354
SWIFT: BACXSI22
Banka: UniCredit Banka Slovenija d.d.


Telefon:
01 582 08 00

Telefaks:
01 582 08 03

E-pošta:
info@geoplin.si

Poslovodstvo družbe:
Tel.: 01 582 08 55
Simon Urbancl, direktor

Področje trženja:
Tel.: 01 582 08 01
mag. Zlatko Paska, izvršni direktor trženja

Področje nabave, trgovanja in logistike:
Tel.: 01 582 08 01
mag. Gregor Lukman, izvršni direktor za nabavo, trgovanje in trženje v tujini

Področje financ:
Tel.: 01 582 08 01

Družba ima enočlansko poslovodstvo. Direktor družbe je Simon Urbancl.

slika vsebina

Simon Urbancl, direktor

Simon Urbancl (rojen leta 1979) je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in ima dolgoletne izkušnje na vodilnih delovnih mestih s področja trgovanja z zemeljskim plinom in drugimi energenti v Sloveniji in tujini. Izmed pomembnejših funkcij, ki jih je opravljal, lahko štejemo naslednje: vodja kratkoročnega trgovanja pri GEN-I d.o.o. Ljubljana, starejši trgovec in upravljavec portfelja v družbah Gazprom Marketing & Trading s sedežem v Londonu (Velika Britanija), Sankt Peterburgu (Ruska federacija) in Zugu (Švica), nazadnje pa je od leta 2021 dalje opravljal funkcijo izvršnega direktorja za prodajo in trgovanje pri HSE d.o.o. ter bil direktor družbe MSE Mak Energy DOOEL.

Skupščina družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana je Simona Urbancla 29. 9. 2023 imenovala na mesto direktorja družbe za triletno mandatno obdobje, ki je začelo teči 1. 10. 2023.

Skupščina družbenikov
Skupno štirje družbeniki na dan 14. 9. 2023. Lastniška struktura osnovnega kapitala na dan 14. 9. 2023 je prikazana v grafu.

Izjava o upravljanju za poslovno leto 2022

slika vsebina
Prenesi datoteko

Poslovodstvo družbe je 7. 6. 2023 sprejelo Izjavo o upravljanju družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2022. Izjava je del letnega poročila družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki je bilo potrjeno na skupščini družbe 30. 6. 2023.