Predstavitev družbe

Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju energetike v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. To želi tudi ostati in se nadalje razvijati Geoplin trguje, zastopa in posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji in v sosednjih državah. Zanesljivost oskrbe Geoplin zagotavlja iz razpršenih nabavnih virov in nudenjem dodatnih storitev. Pri tem posebno pozornost namenja skrbnemu ravnanju z okoljem in družbeno odgovornemu ravnanju. Z razvojem kadrov in vključevanjem v domače in tuje strokovne organizacije Geoplin skrbi za visoko raven svojega delovanja.

Naše poslanstvo je zagotavljanje konkurenčne, zanesljive in fleksibilne dobave zemeljskega plina odjemalcem ob ohranjanju vzdržne stopnje donosnosti poslovanja.

S poslovanjem družba Geoplin ustvarja:

  • koristi za odjemalce z zagotavljanjem konkurenčne, zanesljive, fleksibilne in dolgoročne oskrbe gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom,
  • koristi za lastnike z zagotavljanjem dolgoročnega obstoja družbe in dolgoročno vzdržne donosnosti poslovanja,
  • koristi za zaposlene z zagotavljanjem primernega delovnega okolja in možnostjo strokovnega razvoja,
  • koristi za širše okolje z zagotavljanjem okoljevarstveno sprejemljive oskrbe ter odgovornim odnosom do naravnega in družbenega okolja.

Osebna izkaznica

Naziv družbe:

Geoplin d. o. o. Ljubljana, družba za trgovanje z zemeljskim plinom


Skrajšan naziv:
Geoplin d. o. o. Ljubljana

Naslov:
Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706
1001 Ljubljana

Registracija:
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št. 061/10166700

Šifra dejavnosti:
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

Osnovni kapital:
29.583.473,10 EUR

Matična številka:
5025869000

ID št. za DDV:
SI51503581

Koda LEI:
635400VFC3VWLHSN6P88

Bančni račun:
Št. računa: 02923-0016962530
IBAN: SI56029230016962530
SWIFT: LJBASI2X
Banka: Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana


Telefon:

01 582 08 00


Telefaks:
01 582 08 03

E-pošta:
info@geoplin.si

Uprava družbe:
Tel.: 01 582 08 55
Aleš Zupančič, glavni direktor

Prokurist:
Tel.: 01 582 08 55
David Štoka

Področje trženja:
Tel.: 01 582 08 01
mag. Zlatko Paska, direktor trženja

Področje nabave, trgovanja in logistike:
Tel.: 01 582 08 01
mag. Gregor Lukman, direktor za nabavo, trgovanje in trženje v tujini

Področje financ:
Tel.: 01 582 08 01
dr. Vesna Štager, direktorica za finance

Aleš Zupančič, glavni direktor

Družba ima enočlansko upravo. Glavni direktor je Aleš Zupančič.

Aleš Zupančič, univ. dipl. ekon., CFA, ima dolgoletne izkušnje na vodilnih delovnih mestih, v zadnjih letih na področju energetike, prej v bančništvu in upravljanju naložb. Slednje se nanašajo na finančne naložbe in tudi aktivno upravljanje podjetij v težavah. Izmed pomembnejših funkcij, ki jih je opravljal, lahko naštejemo naslednje: izvršni direktor za upravljanje energije in energentov (Petrol, d.d., Ljubljana), izvršni direktor področja za poslovanje s pravnimi osebami (Abanka, d.d.), prokurist družbe E 3, d.o.o., prokurist družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, predsednik nadzornega sveta družbe Elan, d.o.o., član nadzornega sveta družbe Paloma, d.d., in druge. Na svoji karierni poti se je vseskozi izobraževal, pri čemer lahko izpostavimo, da je tudi nosilec naslova CFA (Chartered Financial Analyst), na podlagi podiplomskega programa, ki ga izvaja CFA Institute na globalni ravni.

Skupščina družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana je Aleša Zupančiča 26. 9. 2022 imenovala na mesto glavnega direktorja družbe za petletno mandatno obdobje.


Skupščina družbenikov
Skupno pet družbenikov na dan 31. 1. 2022. Lastniška struktura osnovnega kapitala na dan 31. 1. 2022 je prikazana v grafu.

Izjava o upravljanju za poslovno leto 2021

slika vsebina
Prenesi datoteko

Nadzorni svet in uprava sta skladno s priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države dne 19. 4. 2022 sprejela Izjavo o upravljanju družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana za poslovno leto 2021.