Predstavitev družbe

Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju energetike v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. To želi tudi ostati in se nadalje razvijati Geoplin trguje, zastopa in posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji in v sosednjih državah. Zanesljivost oskrbe Geoplin zagotavlja iz razpršenih nabavnih virov in nudenjem dodatnih storitev. Pri tem posebno pozornost namenja skrbnemu ravnanju z okoljem in družbeno odgovornemu ravnanju. Z razvojem kadrov in vključevanjem v domače in tuje strokovne organizacije Geoplin skrbi za visoko raven svojega delovanja.

Naše poslanstvo je zagotavljanje konkurenčne, zanesljive in fleksibilne dobave zemeljskega plina odjemalcem ob ohranjanju vzdržne stopnje donosnosti poslovanja.

S poslovanjem družba Geoplin ustvarja:

  • koristi za odjemalce z zagotavljanjem konkurenčne, zanesljive, fleksibilne in dolgoročne oskrbe gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim plinom,
  • koristi za lastnike z zagotavljanjem dolgoročnega obstoja družbe in dolgoročno vzdržne donosnosti poslovanja,
  • koristi za zaposlene z zagotavljanjem primernega delovnega okolja in možnostjo strokovnega razvoja,
  • koristi za širše okolje z zagotavljanjem okoljevarstveno sprejemljive oskrbe ter odgovornim odnosom do naravnega in družbenega okolja.

Osebna izkaznica

Naziv družbe:
Geoplin d. o. o. Ljubljana, družba za trgovanje z zemeljskim plinom

Skrajšan naziv:
Geoplin d. o. o. Ljubljana

Naslov:
Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706
1001 Ljubljana

Registracija:
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št. 061/10166700

Šifra dejavnosti:
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

Osnovni kapital:
29.583.473,10 EUR

Matična številka:
5025869000

ID št. za DDV:
SI51503581

Koda LEI:
635400VFC3VWLHSN6P88

Bančni račun:
Št. računa: 02923-0016962530
IBAN: SI56029230016962530
SWIFT: LJBASI2X
Banka: Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana


Telefon:
01 582 08 00

Telefaks:
01 582 08 03

E-pošta:
info@geoplin.si

Uprava družbe:
Tel.: 01 582 08 55
mag. Matija Bitenc, glavni direktor
mag. Jože Bajuk, direktor

Prokurist:
Tel.: 01 582 08 55
David Štoka

Področje trženja:
Tel.: 01 582 08 01
mag. Zlatko Paska, izvršni direktor trženja

Področje nabave, trgovanja in logistike:
Tel.: 01 582 08 01
mag. Gregor Lukman, izvršni direktor za nabavo, trgovanje in trženje v tujini

Področje financ:
Tel.: 01 582 08 01

Organizacijska struktura in lastništvo

slika vsebina

mag. Matija Bitenc, glavni direktor

Družba ima dvočlansko upravo. Glavni direktor je mag. Matija Bitenc, direktor pa mag. Jože Bajuk.

Matija Bitenc (rojen leta 1980) je magister ekonomskih znanosti. Po zaključenem magisteriju se je leta 2006 zaposlil v Zavarovalnici Triglav d.d. kot upravljalec premoženja, leta 2013 je postal namestnik direktorja Službe za upravljanje s tveganji ter vodja poslovne inteligence in leta 2014 poleg tega še vodja kapitalskih modelov in analitike tveganj. Od leta 2015 do 2017 je bil vodja transakcijskega svetovanja v podjetju Ernst & Young svetovanje d.o.o. na področju korporativnih financ. Leta 2017 se je zaposlil v Deloitte Svetovanje d.o.o. kot pomočnik direktorja Adriatic regije v sektorju za finančno svetovanje, ki ga je septembra 2019 prevzel kot direktor. V Petrolu opravlja funkcijo člana uprave, odgovornega za področje Finance, informacije in tveganja.

Skupščina družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana je Matijo Bitenca 21. 10. 2022 imenovala na mesto glavnega direktorja družbe za petletno mandatno obdobje.

slika vsebina

mag. Jože Bajuk, direktor

Jože Bajuk (rojen leta 1974) je magister sociologije. Po univerzitetni diplomi iz prava se je leta 1998 zaposlil v podjetju Socius d.d. kot vodja projektov. Leta 2004 je magistriral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2007 je postal regionalni direktor v skupini Sportina. Med leti 2008 in 2010 je bil vodja pravne službe v družbi Poteza skupina d.d.. Med leti 2010 in 2012 je bil vodja pravne službe v družbi PDP d.d.. Od julija 2012 do marca 2020 je bil zaposlen v podjetju Interenergo d.o.o. kot prokurist družbe, direktor investicij, proizvodnje in vzdrževanja ter regionalni direktor. V Petrolu opravlja funkcijo člana uprave, odgovornega za področje Energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje.

Od leta 2005 dalje je redni predavatelj Združenja članov sveta delavcev. Njegova bibliografija obsega 17 člankov in knjig, ki jih je objavil med leti 1997 in 2009. V obdobju med leti 2003 in 2015 je deloval kot član ali predsednik v različnih nadzornih svetih.

Skupščina družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana je Jožeta Bajuka 21. 10. 2022 imenovala na mesto direktorja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za petletno mandatno obdobje.

Skupščina družbenikov
Skupno pet družbenikov na dan 31. 1. 2022. Lastniška struktura osnovnega kapitala na dan 31. 1. 2022 je prikazana v grafu.

Izjava o upravljanju za poslovno leto 2021

slika vsebina
Prenesi datoteko

Nadzorni svet in uprava sta skladno s priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države dne 19. 4. 2022 sprejela Izjavo o upravljanju družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana za poslovno leto 2021.