Zagotavljanje oskrbe

Geoplin zagotavlja najvišjo stopnjo zanesljivosti dobav zemeljskega plina prek dolgoročnih virov zemeljskega plina neposredno od proizvajalcev in tudi s kratkoročnimi nakupi na evropskih plinskih vozliščih, pri čemer sodeluje z najbolj uveljavljenimi dobavitelji zemeljskega plina.

Za zagotavljanje strateških rezerv zemeljskega plina ima družba zakupljene skladiščne zmogljivosti na sosednjih trgih, dostop do slovenskega trga pa ima zagotovljen preko zadostnega zakupa neprekinljivih transportnih zmogljivosti.

Viri in transportne poti

slika vsebina

Slovensko plinovodno omrežje je s povezavo na plinovode sosednjih držav integralni del evropskega plinovodnega omrežja. Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju energetike v Sloveniji z dolgoletno tradicijo. Z zemeljskim plinom oskrbuje večje odjemalce na osnovi večletnega ali kratkoročnega pogodbenega sodelovanja. Odjemalcem zagotavlja konkurenčnost in visoko raven zanesljivosti oskrbe iz več nabavnih virov in skladišč v tujini ter organiziranjem transporta zemeljskega plina po mednarodnih plinovodih od primopredajnih točk tujih dobaviteljev do slovenske meje.

Učinkovit prenos zemeljskega plina od oddaljenih črpališč do končnih uporabnikov omogočajo mednarodni visokotlačni prenosni plinovodi. Pred transportom se zemeljski plin v tehnološkem procesu očisti nečistoč in drugih neustreznih primesi. Dobavo zemeljskega plina po plinovodih omogočajo kompresorji, ki zvišujejo tlak v ceveh in ga tako potiskajo naprej. Kompresorske postaje so nameščene vsakih 70 do 180 km.

Trenutno zagotavlja Geoplin zanesljivo dobavo zemeljskega plina v Slovenijo prek transportnih poti, ki potekajo iz Rusije in tudi iz posameznih vozlišč evropskega plinskega trga, in sicer kot kombinacija dolgoročnih pogodb in kratkoročnih nakupov. Zemeljski plin, ki se nahaja na trgovalnih vozliščih evropskega trga, je črpan tako v Evropi kot tudi v Severni Afriki in Rusiji. Poleg plinovodov pa se za transport uporablja tudi utekočinjen zemeljski plin, ki se dobavlja v evropske plinske terminale.  

Uporaba skladišč

slika vsebina

S podzemnimi skladišči zemeljskega plina Geoplin zagotavlja uravnavanje povpraševanja uporabnikov in ponudbe proizvajalcev zemeljskega plina ter s tem optimizira svoj portfelj. Podzemna skladišča omogočajo tudi večjo zanesljivost oskrbe v primeru, da bi bila dobava zemeljskega plina iz tujine omejena, ali v primeru posebnih vremenskih razmer. 

Dolgoročni viri, direktno od proizvajalcev in zanesljivost dobave

slika vsebinaGeoplin trguje, zastopa in posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji in v sosednjih državah. Na osnovi pogodbenega razmerja omogoča standarde zanesljive dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem skladno s standardi. Posebni odjemalci so gospodinjstva, odjemalci, ki opravljajo zdravstveno, vzgojno-varstveno, izobraževalno, socialno-varstveno in podobno dejavnost. Zakonodaja podrobneje opredeljuje pravico posebnim odjemalcem do nujnih količin zemeljskega plina in jih uvršča na zadnje mesto po vrsti odklopa trošil pri zmanjšani dobavi.

 

Geoplin za svojo bilančno skupino izvaja napovedovanje porabe zemeljskega plina, kar je osnova za uravnavanje med potrebnim in dobavljenim zemeljskim plinom v plinovodno omrežje. Končni rezultat za odjemalce je optimiranje stroškov ob hkratnem zagotavljanju najvišje stopnje zanesljivosti dobav. Razpršen nabavni portfelj, uporaba skladišč in dolgoročne pogodbe zagotavljajo zanesljivo dobavo zemeljskega plina, razvoj evropskega plinskega trga pa narekuje tudi večjo prisotnost na plinskih vozliščih, prek katerih kratkoročno trgovanje prinese potrebno fleksibilnost in sledenje dnevnim cenam. Geoplin bo še naprej stremel k učinkoviti in kakovostni dobavi svojim odjemalcem, zato se intenzivno širi po evropskih plinskih trgih.

Bilančna skupina

slika vsebina

Geoplin nudi bilančne storitve v skladu s potrebami odjemalcev in predvidljivostjo njihovega odjema. Veliki industrijski odjemalci lahko samostojno napovedujejo dnevni odjem zemeljskega plina, s tem pomagajo optimizirati stroške odstopanj bilančne skupine in si v primeru ustrezne natančnosti napovedi znižujejo strošek za zemeljski plin. Ostalim odjemalcem Geoplin nudi celovito storitev izravnave v ceni zemeljskega plina. Bilančna skupina je skupina z enim ali več udeleženci trga, s pripadajočimi prevzemno-predajnimi mesti, ki jo oblikuje dobavitelj zemeljskega plina in za katero organizator trga izračunava bilanco prilivov in odlivov energijskih tokov. Bilančna skupina je del bilančne sheme in se zanjo vrši bilančni obračun, kar vključuje spremljanje in obračunavanje odstopanj predaje in odjema zemeljskega plina od voznih redov. Za vključitev v bilančno skupino izda dobavitelj odjemalcu soglasje, v primeru da ima slednji veljavno pogodbo o dobavi zemeljskega plina.

Obstoječe prenosno plinovodno omrežje in načrtovane trase