Vizija in strategija


Vizija družbe Geoplin


Geoplin bo ohranil vlogo vodilnega dobavitelja zemeljskega plina v Sloveniji in bo uveljavljen igralec v regiji, kjer deluje kot ključni partner svojih kupcev na področju energetske transformacije.


Strategija družbe Geoplin za obdobje 2023–2027


Skupščina družbe Geoplin je leta 2023 na predlog Poslovodstva potrdila strategijo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana za obdobje 2023–2027.

Razvoj nabavno-prodajnih aktivnosti

slika vsebina

bo obsegal nadaljnjo diverzifikacijo nabavnih virov s sklepanjem pogodb s proizvajalci zemeljskega plina in zakupom zmogljivosti na terminalih utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) v regiji, ohranjanje vodilnega tržnega deleža v Sloveniji, razvoj trgovanja in veleprodajnih aktivnosti na ključnih trgih, poglobitev dejavnosti trgovanja z zemeljskim plinom ter diverzifikacijo obstoječih skladiščnih zmogljivosti.

Zelena transformacija

slika vsebina

bo usmerjena na področje vodikovih tehnologij, kjer bo Geoplin vodil razvoj aktivnosti na področju vodikovih tehnologij na ravni skupine Petrol in sodeloval pri pilotnih projektih z velikimi industrijskimi odjemalci, ter področje biometana, kjer bo Geoplin oziroma skupina Petrol začela s trgovanjem z biometanovimi certifikati na izbranih platformah in dodatno preučila možnosti za lastno proizvodnjo biometana.

Organizacijska transformacija

slika vsebina

bo vključevala digitalizacijo in preoblikovanje organizacijske strukture, ki bo zasledovala centraliziran ali funkcijski pristop na ravni skupine Petrol.

Aktivnosti znotraj skupine Petrol

slika vsebina

bodo Geoplin, kot odvisno družbo družbe Petrol in člana skupine Petrol, oblikovale v kompetenčni center za razvoj produktov in storitev na področju zemeljskega plina. Povečali bomo tudi obseg sodelovanja in udejanjanje potencialnih sinergij med družbama Geoplin in Petrol. Cilj je tudi vzpostaviti celovit sistem upravljanja tveganj na ravni skupine Petrol, katerega namen je pravočasna identifikacija in obvladovanje ključnih tveganj.