Variabilni produkti

slika vsebina

Osnovne značilnosti produkta:

 • spremenljiva (variabilna) cena na osnovi borznih indeksov;
 • vezava na vrednosti posameznih borznih indeksov (CEGH, TTF ali THE);
 • večja cenovna tveganja zaradi nihanja vrednosti borznih indeksov, ki je lahko posledica sezonskih, ekonomskih ali geostrateških dejavnikov;
 • omogoča dobavo zemeljskega plina v širšem količinskem tolerančnem pasu; 
 • omogoča naknadno prilagajanje oziroma optimiranje cene zemeljskega plina prek ponudbe storitev Geoplina, in sicer zaklepanje na osnovi terminskega trga ter ponovno odklepanje cene, odkup odvečnih količin plina, menjavo indeksov ter zamejevanje cen.

Produkt je namenjen odjemalcem, ki:

 • so pripravljeni prevzemati večja cenovna tveganja zaradi doseganja najnižjih razpoložljivih cen;
 • glede na namen porabe zemeljskega plina in specifiko svojih tehnoloških, proizvodnih in drugih procesov, v katerih uporabljajo zemeljski plin, potrebujejo večjo varnost z vidika količinskih odstopanj oziroma širši tolerančni pas;
 • razpolagajo z resursi, potrebnimi za spremljanje razvoja trga zemeljskega plina in aktivno izvajanje cenovnih optimizacij v sodelovanju s strokovnimi službami Geoplina.


Fiksni produkti

slika vsebina

Osnovne značilnosti produkta:

 • v času izvajanja dobav fiksna oziroma nespremenljiva cena, ki se oblikuje na osnovi terminskega trga v odvisnosti od trenutka nakupa;
 • brez kakršnihkoli cenovnih tveganj na dnevnem trgu z zemeljskim plinom;
 • natančno poznavanje stroška nabave zemeljskega plina v prihodnjem obdobju;
 • dobava v ožjem količinskem tolerančnem pasu, saj je cena odraz zakupa količin za celotno obdobje dobav;
 • priložnost glede na volatilnost trga in/ali tveganje napačnega trenutka zakupa.

Produkt je namenjen odjemalcem, ki:

 • niso pripravljeni prevzemati večjih cenovnih tveganj v obdobju izvajanja dobav zemeljskega plina;
 • za potrebe natančnega načrtovanja stroškov potrebujejo vnaprej znan strošek nakupa zemeljskega plina za prihodnje obdobje;
 • ne razpolagajo z resursi in/ali časom za aktivnejše vključevanje v dogajanje na trgu z zemeljskim plinom.

Pasovni produkti

slika vsebinaOsnovne značilnosti produkta:

 • dobava v režimu vzemi ali plačaj oziroma v pasu;
 • v času izvajanja dobav fiksna cena, ki se oblikuje na osnovi terminskega trga v odvisnosti od trenutka nakupa;
 • brez kakršnihkoli cenovnih tveganj na dnevnem trgu z zemeljskim plinom;
 • natančno poznavanje stroška nabave zemeljskega plina v prihodnjem obdobju;
 • priložnost glede na volatilnost trga in/ali tveganje napačnega trenutka zakupa;
 • tveganje manjšega odjema zemeljskega plina od dogovorjenega.

Produkt je namenjen odjemalcem, ki:

 • niso pripravljeni prevzemati večjih cenovnih tveganj;
 • za potrebe natančnega načrtovanja stroškov potrebujejo vnaprej znan strošek nakupa zemeljskega plina za prihodnje obdobje;
 • načrtujejo več terminskih zakupov delnih količin zemeljskega plina;
 • imajo, zaradi svoje specifike odjema (kombinacija ogrevanja in tehnoloških postopkov), zagotovljen pasovni, to je konstanten odjem določenih količin zemeljskega plina.


Strukturirani produkti

slika vsebina

Osnovne značilnosti produkta:

 • možen strukturiran nakup delnih količin (lotov) zemeljskega plina na različnih trgih, po različnih terminskih produktih, po različnih cenovnih režimih (variabilna cena, fiksna cena) ter v različnih časovnih točkah;
 • kombinacija oziroma razdelitev zakupov potrebnih količin zemeljskega plina omogoča doseganje nižjih skupnih povprečnih nabavnih cen v določenem obdobju;
 • v odvisnosti od deleža zakupov po fiksni ceni možno natančno poznavanje stroška nabave zemeljskega plina v določenem obdobju;
 • proaktivna vloga odjemalca (v sodelovanju z Geoplinom) pri določitvi trenutka zakupa, tolerančnega pasu, količinskih lotov in možnih cenovnih režimov ter s tem oblikovanje optimalnega nabavnega portfelja zemeljskega plina;
 • priložnost glede na volatilnost trga in/ali tveganje napačnih trenutkov zakupa.

Produkt je namenjen odjemalcem, ki:

 • so večji odjemalci zemeljskega plina;
 • imajo višji stroškovni delež zemeljskega plina v lastnih cenah svojih izdelkov;
 • imajo sezonsko pogojene in hkrati časovno omejene najvplivnejše in največje odjeme (sezonsko pogojeni tehnološki/proizvodni procesi), ko je optimalen zakup delnih količin z vidika stroškov, količin in tolerančnega pasu ključnega pomena;
 • načrtujejo več terminskih zakupov delnih količin zemeljskega plina;
 • razpolagajo z resursi, potrebnimi za spremljanje razvoja trga zemeljskega plina in aktivno izvajanje cenovnih optimizacij v sodelovanju s strokovnimi službami Geoplina.

Hibridni produkti

slika vsebina

Osnovne značilnosti produkta:

 • kombinacija zgoraj navedenih produktov in s tem iskanje optimalnega razmerja med ceno ter odnosom do tveganj.
 • produkt lahko oblikujemo glede na specifične zahteve, preference in poslovno okolje posameznega odjemalca.


Preklic prevzema odvečnih zaklenjenih količin

slika vsebina

V primeru, da imajo odjemalci iz poslovnih razlogov v svojem portfelju viške količin zamejskega plina z zaklenjeno ceno, jim Geoplin nudi možnost izvedbe preklica prevzema odvečnih količin s predhodno zaklenjeno ceno.

Zamenjava borznega indeksa za obračun cen zemeljskega plina

slika vsebina

Geoplin odjemalcem nudi tudi možnost zamenjave borznega indeksa, na katerega je vezana cena zemeljskega plina, in jim s tem omogoča prilagajanje glede na želene referenčne borze. Odjemalci lahko izbirajo med indeksi CEGH, NCG in TTF.

Napovedovanje dnevnega odjema

slika vsebina

Veliki industrijski odjemalci lahko samostojno napovedujejo dnevni odjem zemeljskega plina. S tem pomagajo optimizirati stroške odstopanj bilančne skupine in si v primeru ustrezne natančnosti napovedi lahko znižujejo strošek za zemeljski plin.

Zaklepanje borzne cene za zemeljski plin

slika vsebina

Nakup zemeljskega plina na osnovi sprotnega trga (SPOT) lahko, v primeru večje volatilnosti borz, prinese nekoliko večja cenovna nihanja med letom oziroma obdobjem dobav. Geoplin v tem primeru lahko ponudi možnost fiksiranja variabilne cene na osnovi terminskega trga, v ustreznih trenutkih nižjih oziroma želenih vrednosti borznih cen, ter s tem odjemalcem omogoča zmanjševanje cenovnih tveganj kakor tudi bolj predvidljivo ceno za prihodnje obdobje.

Odklepanje fiksne cene za zemeljski plin

slika vsebina

Nakup zemeljskega plina po fiksni ceni na osnovi terminskega trga prinaša tveganje napačnega trenutka nakupa in s tem neoptimalne cene glede na tržne razmere. Geoplin odjemalcem nudi odklepanje fiksne cene za zemeljski plin in vezave na sprotni trg, s čimer so odjemalci lahko deležni ugodnih trendov gibanja sprotnih cen.

Delni nakupi in gradnja portfelja kupca

slika vsebina

Geoplin izvaja monitoring borz z zemeljskim plinom in spremlja ostale makroekonomske, geopolitične in druge dejavnike, ki vplivajo na razvoj cen zemeljskega plina in drugih energentov. Na osnovi ugotovitev pripravljamo za kupce poročila o dogajanju na trgih zemeljskega plina, strokovna mnenja ter nezavezujoče predloge, in sicer predvsem glede možnosti zaklepanja cen za celotne pogodbene količine ali njihov del. Zaklepanje cen se izvaja po različnih velikostnih tranšah oziroma po različnih terminskih produktih. Na ta način kupec soustvarja oziroma postopno gradi svoj portfelj količin in posledično tudi soodloča pri oblikovanju končne skupne cene zemeljskega plina.